ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကားမ်ားႏွင့္စက္ဆီေခ်ာဆီ၏အခန္းက႑ အပိုင္း(၁)

Automotive Lubricants Knowledge

သိပၸံစာေရးဆရာ ကိုကိုေအာင္ေရးသားထားေသာ  ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကားမ်ားႏွင့္စက္ဆီေခ်ာဆီ၏အခန္းက႑ – Automotive Lubricants Knowledge Session 1 အပိုင္း(၁) ———– ကမၻာ့လူဦးေရသန္းေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည့့္ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ကုန္စည္စီးဆင္းေရး၊ခရီးသြားလာေရး၊က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊စီမံခန္႔ခြဲေရးစေသာအေရးကိစၥအဝဝအတြက္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၌အသံုးျပဳလ်က္ရိွေနၾကသည္။ သို႔အားေလ်ာ္စြာေမာ္ေတာ္ကားေလာက၌လည္းေကာင္း၊ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာမဂၢဇင္း၊ဂ်ာနယ္၊စာေစာင္၌လည္းေကာင္း ေအာ္တိုမိုဘိုင္းဟူေသာေဝါဟာရကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးစြဲလ်က္ရိွေနၾကသည္။ Automobile ေဝါဟာရ၏ အနက္အဓိပၸါယ္အျပည့္အစံုမွာလိုသလိုပဲ့ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေရြ႔လ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာစက္တပ္ယာဥ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ေအာ္တိုမိုဘိုင္းဟူေသာေဝါဟာရသည္ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ယႏၱရားတို႔အပါအဝင္စက္တပ္ယာဥ္အားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳထားလ်က္ရိွသည္။သို႔ရာတြင္ေအာ္တိုမိုဘိုင္းဟူေသာေဝါဟာရကို Auto ႏွင့္ Mobile ဟူ၍စာလံုးတစ္လံုးစီျဖင့္သီးျခားစီခြဲျခားေရးသား၍မရႏိုင္သလို….ထိုကဲ့သို႔သီးျခားစီခြဲျခားေရးသားထားေသာစာလံုးမ်ားကလည္း Automobile ကိုကိုယ္စားျပဳထားရာမေရာက္ေပ။ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ေအာ္တိုမိုဘိုင္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခု တစ္နည္းဆိုရေသာ္ေအာ္တိုမိုဘိုင္းအုပ္စုဝင္စက္တပ္ယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ေအာ္တိုမိုဘိုင္း၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္အညီေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး၌စြမ္းအားထုတ္ေပးသည့္အင္ဂ်င္ကိုတပ္ဆင္ထားသကဲ့သို႔……လိုသလိုပဲ့ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ေရြ႔လ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာစက္ကိရိယာအားလံုးတို႔ကိုဖြဲ႔စည္းတပ္ဆင္ေပးထားသည္။